Czy dobrym dla rozwoju dziecka po rozwodzie jest zamieszkiwanie na zmianę raz z jednym, a raz z drugim rodzicem? Ta kwestia od wielu lat budzi kontrowersje wśród psychologów, sędziów, a przede wszystkim wśród samych rodziców.

Takie rozwiązanie określane mianem opieki naprzemiennej nad dzieckiem zostało wprost przewidziane w prawie wielu krajów Unii Europejskiej, a także w USA i w Kanadzie. Doświadczenie tych krajów pokazuje, że niekiedy opieka naprzemienna może być rozwiązaniem bardzo korzystnym dla dziecka, które chroni go przed osłabieniem więzi z jednym z rodziców.

Jak zatem wygląda sytuacja prawna w Polsce w tej materii oraz jaka jest praktyka sądów? Do dnia dzisiejszego nie zostały wprowadzone przepisy, które wprost regulowałyby kwestię opieki naprzemiennej nad dzieckiem, jednakże nie ma już obecnie wątpliwości, że jest dopuszczalna.

Pojęcie ,,mobbingu” zostało wprowadzone do Kodeksu pracy wraz z końcem 2003 roku i od tego czasu zaczęło stawać się coraz bardziej znane, a  wraz z upływem czasu procesy w sprawach o mobbing coraz częstsze.

Zasadniczym roszczeniem, jakie kierują pracownicy wobec pracodawców w sprawach o mobbing jest roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia, czyli o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu doznanej krzywdy.

Warto wiedzieć, że wiele spraw o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu mobbingu kończy się przegraną pracowników w sądach, częstokroć pomimo stwierdzenia, że pracodawca dopuszczał się nagannych zachowań. Jednakże odpowiednie poprowadzenie procesu sądowego pozwala zminimalizować ryzyko przegranej.

Planując po rozwodzie podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką, byli małżonkowie często chcieliby, aby nieruchomość przypadła jednemu z nich z obowiązkiem dokonania spłaty pieniężnej na rzecz drugiej osoby. Dokonanie podziału majątku w ten sposób jest możliwe zarówno przed sądem, jak i przed notariuszem, jednakże trzeba mieć świadomość, że wobec banku byli małżonkowie nadal będą odpowiadać wspólnie za spłatę kredytu hipotecznego.

Wynika to z art. 370 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), który stanowi, że: ,,jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie, chyba że umówiono się inaczej”.

Zatem w zdecydowanej większości przypadków byli małżonkowie będą odpowiadać wobec banku solidarnie (czyli wspólnie) za spłatę kredytu hipotecznego do czasu jego wygaśnięcia, niezależnie od tego komu przypadnie nieruchomość obciążona hipotecznie po przeprowadzeniu podziału majątku. Oznacza to, że bank będzie mógł dochodzić spłaty kredytu w zależności od własnej woli od każdego z nich osobno lub od obu wspólnie.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Tu jesteśmy