Kancelaria oferuje prowadzenie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorcom w oparciu o indywidualnie ustalane zasady współpracy i wynagradzania.

W ramach bieżącej obsługi prawnej kancelaria zapewnia stałe wsparcie prawne związane z aktualnymi działaniami firmy, udzielając konsultacji osobiście, mailowo i telefonicznie, a także opiniuje i przygotowuje projekty umów handlowych i pracowniczych.

Do istotnych zadań należy również prowadzenie negocjacji z Państwa kontrahentami, sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonywaniem przez Państwa partnerów handlowych swoich zobowiązań i reagowanie na wszelkie przypadki zagrożenia Państwa interesów, w szczególności na opóźnienia w płatnościach.

Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe (cywilne, pracownicze, karne i administracyjne) związane z działalnością firmy, a także postępowania egzekucyjne i utrzymuje stałą współpracę z komornikami.

Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom z zakresu prawa cywilnego i handlowego poprzez:

- wsparcie prawne przy wyborze najlepszej formy działalności gospodarczej i przy czynnościach związanych z zakładaniem firmy,

- prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i sądami arbitrażowymi oraz udział w postępowaniach mediacyjnych i w toku negocjacji,

- udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie i opiniowanie projektów umów handlowych,

- doradztwo prawne z zakresu spółek prawa handlowego oraz pomoc przy dokonywaniu czynności w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Adwokat Anna Majerek oferuje przedsiębiorcom pomoc na wszystkich etapach dochodzenia należnych im roszczeń pieniężnych. Oferta kancelarii obejmuje:

- reprezentację w sporach z dłużnikami w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych oraz  utrzymywanie stałej współpracy z komornikami,

- prowadzenie dodatkowych postępowań sądowych w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec dłużników przeciwko innym podmiotom m.in. członkom zarządu spółek z o.o., jak również przeciwko osobom trzecim, którym dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela,

- przygotowywanie w imieniu przedsiębiorców zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku podjęcia przez dłużników działań mających na celu pokrzywdzenie wierzyciela lub innych działań o charakterze przestępczym i występowanie w imieniu pokrzywdzonych przedsiębiorców w toku postępowań karnych.

Kancelaria świadczy usługi w przedmiocie ochrony praw własności intelektualnej we wskazanym poniżej zakresie:

- prowadzi negocjacje oraz postępowania sądowe w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich oraz praw do znaku towarowego,

- doradza i sporządza opinie prawne w kwestiach dotyczących ochrony praw do utworów (literackich, muzycznych, reklamowych, architektonicznych i innych) oraz ochrony znaków towarowych,

- uczestniczy w negocjacjach dotyczących obrotu prawami do utworów i znaków towarowych oraz przygotowuje projekty umów,

- doradza w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej w Internecie oraz w zakresie świadczenia usług przez Internet.

Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom wsparcie prawne z zakresu prawa pracy poprzez:

- udzielanie porad, sporządzanie opinii prawnych i reprezentowanie pracodawców przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach pracowniczych,

- pomoc przy przygotowywaniu projektów umów o pracę i innych umów zawieranych z pracownikami, a także przy ich zmienianiu lub rozwiązywaniu,

- przygotowywanie projektów umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności,

- doradztwo prawne przy zatrudnianiu obcokrajowców na terenie kraju oraz obywateli Polski poza granicami kraju.

Kancelaria oferuje pomoc prawną przedsiębiorcom z zakresu prawa karnego:

- reprezentuje w postępowaniach karnych i karnoskarbowych podmioty gospodarcze pokrzywdzone przestępstwem na skutek działań nieuczciwych kontrahentów i pracowników, koncentrując się w pierwszej kolejności na naprawieniu przez sprawców przestępstw wyrządzonych firmie szkód,

- występuje w postępowaniach karnych i karnoskarbowych w imieniu osób podejrzanych lub oskarżonych, którym postawiono zarzuty w związku z zajmowaniem przez nich określonych stanowisk w firmach, co dotyczy przede wszystkich członków organów spółek, menadżerów i głównych księgowych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów