Kancelaria prawna oferuje Państwu wszechstronną pomoc z zakresu prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne oraz reprezentując Państwa w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także w toku negocjacji.

Oferta kancelarii obejmuje:

- pomoc prawną w sporach dotyczących należności pieniężnych, w dochodzeniu ich na drodze sądowej, a następnie na etapie postępowania egzekucyjnego,

- prowadzenie spraw sądowych o odszkodowania lub zadośćuczynienia przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom, w tym również spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych,

- przygotowywanie projektów umów i pomoc prawną w sporach związanych z niewykonaniem umów lub ich rozwiązaniem, w tym również umów developerskich,

- prawne wsparcie we wszelkich kwestiach dotyczących nieruchomości, w szczególności: pomoc w ustalaniu stanu prawnego nieruchomości, w kwestiach uregulowania zarządu nieruchomością i współwłasności nieruchomości, a także przy zawieraniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami, umów kredytu hipotecznego oraz umów dożywocia,

- doradztwo prawne w sprawach lokalowych i spółdzielczych, w szczególności w sprawach dotyczących ustanowienia odrębnej własności lokalu lub ustalenia praw do lokalu na drodze sądowej oraz w postępowaniach o eksmisję, zapłatę czynszu lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rodzinnych, dążąc do najlepszych rozwiązań mających na względzie dobro dzieci i zabezpieczenie sytuacji materialnej rodziny.

Podczas spotkań w kancelarii dla osób rozważających rozwód zostaną Państwu przedstawione reguły i specyfika prowadzenia postępowania rozwodowego z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, kwestie zasad dotyczących ustalania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci i małżonka oraz kontaktów rodzica z dzieckiem i wykonywania władzy rodzicielskiej, co jest lub może być przedmiotem postępowania rozwodowego.

Prowadząc sprawy rozwodowe kancelaria przykłada szczególną wagę do zabezpieczenia Państwa interesów na drodze sądowej w toku prowadzonych postępowań.

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw sądowych dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, a także pomaga przy zawieraniu porozumień w przedmiocie pozasądowego podziału majątku, doradzając przy wyborze jednego z tych rozwiązań i prowadząc negocjacje w tym zakresie.

Oferuje również pomoc prawną we wszelkich innych sprawach rodzinnych, w szczególności dotyczących alimentów, kontaktów między rodzicami a dzieckiem, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa i w sprawach o ubezwłasnowolnienie, a także zajmuje się sprawami rodzinnymi o charakterze międzynarodowym, w tym również tzw. sprawami dotyczącymi uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców prowadzonymi w trybie Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r.

Adwokat Anna Majerek oferuje Państwu wszechstronną pomoc z zakresu spraw spadkowych.

Oferta kancelarii obejmuje:

- reprezentowanie przed sądami powszechnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, w tym również w zakresie dotyczącym wydziedziczenia spadkobiercy lub uznania go za niegodnego dziedziczenia, a także w przedmiocie zakwestionowania mocy prawnej testamentu,

- pomoc prawną przy sporządzaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, jeśli pozwalają na to okoliczności sprawy,

- po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub uzyskaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia reprezentację w sprawach sądowych o dokonanie działu spadku przed sądem lub na drodze porozumienia pozasądowego,

- prowadzenie spraw sądowych o zapłatę zachowku, który przysługuje tym członkom rodziny spadkobiercy, którzy zostali pominięci w testamencie, a dziedziczyliby na mocy ustawy, gdyby testament nie został sporządzony, po wcześniejszym oszacowaniu jego wysokości, która zależy od szeregu okoliczności,

- pomoc prawną we wszelkich kwestiach dotyczących sporządzenia testamentu, a także wypełnienia obowiązków podatkowych związanych ze spadkobraniem.

Kancelaria świadczy wszechstronne usługi z zakresu prawa pracy.

Oferta kancelarii obejmuje:

- prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, a także spraw o zapłatę należnych wynagrodzeń, w tym również za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz świadczeń za niewykorzystany urlop, odpraw i diet,

- pomoc we wszelkich kwestiach dotyczących zawierania i wykonywania umów o pracę, jak również innych umów, na podstawie których świadczona jest praca: umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług czy też kontraktów menadżerskich,

- reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, a także w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego i prawa wykroczeń oraz reprezentowanie osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych, jak również osób pokrzywdzonych przestępstwem, przed organami ścigania: policją i prokuraturą oraz przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Z uwagi na fakt, że duże znaczenie dla przebiegu całego postępowania karnego mają pierwsze czynności procesowe i oświadczenia składane przez uczestników postępowania, od pierwszego kontaktu z klientem kancelaria podejmuje szybkie i możliwie wszechstronne działania, co ma szczególne znaczenie w sprawach, w których może zostać lub został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Kancelaria świadczy również pomoc na etapie postępowania karnego wykonawczego, w szczególności:
- w sprawach zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
- w sprawach dotyczących zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,
- w sprawach dotyczących odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
- w sprawach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, karnych i dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego za błędy w sztuce lekarskiej oraz z tytułu naruszenia praw pacjenta.

Oferta kancelarii obejmuje:

- dokonanie wstępnej oceny sprawy pod kątem medyczno-prawnym i ustalenie, czy istnieją przesłanki do podejmowania stosownych kroków prawnych oraz pomoc przy wyborze najbardziej odpowiedniej drogi dochodzenia roszczeń,

- prowadzenie negocjacji z personelem i dyrekcją podmiotów medycznych oraz ich ubezpieczycielami,

- reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w postępowaniach cywilnych o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej i naruszenia praw pacjenta, a także przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, które stanowią w pewnym zakresie alternatywę dla postępowania przed sądami powszechnymi,

- udział w imieniu pokrzywdzonych w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych dotyczących błędów lekarskich w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych,

- pomoc prawną oraz reprezentację lekarzy i personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych, w których postawiono im zarzuty dotyczące błędów w sztuce lekarskiej i naruszeń praw pacjenta.

Adwokat Anna Majerek świadczy pomoc prawną z zakresu prawa autorskiego:

- doradza w kwestiach dotyczących ochrony praw do utworów, w szczególności: literackich, graficznych, reklamowych i architektonicznych,

- prowadzi postępowania sądowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych i karnych dotyczących naruszania praw autorskich,

- przygotowuje projekty umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych oraz doradza przy ich negocjowaniu i zawieraniu.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Majerek

NIP: 9562168927

Telefon: 501 411 909, 22 119 42 58
Email: kancelaria@annamajerek.pl
Website: www.annamajerek.pl

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

Lokalizacja - Warszawa Mokotów