Polityka prywatności

§ 1 Informacje wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.annamajerek.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Anna Majerek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą adwokat Anna Majerek Kancelaria adwokacka, ul. Bukowińska 24 a lok. 114, 02-703 Warszawa, dalej zwana „Administratorem” lub ,,Kancelarią”.
 3. Kancelaria zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”.

§ 2 Przetwarzanie danych

 1. Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku dobrowolnego udostępnienia przez Państwa swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na  stronie www.annamajerek.pl lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO).
 3. Kancelaria będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne przekazane przez Państwa dane w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości, m.in. w celu nawiązania lub realizowania umowy łączącej Państwa z Kancelarią.
 4. Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane do czasu odwołania przez Państwa zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 5. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane od Państwa na uzasadniony technologicznie czas dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Mogą być także gromadzone na uzasadniony technologicznie czas dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile wyrażą Państwo na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 7. Państwa dane osobowe będą wyłącznie udostępniane podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym serwis internetowy lub właściwym organom państwowym albo osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 3 Uprawnienia użytkowników

 1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Podstawy prawne ww. Państwa uprawnień:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
   1. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   1. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   1. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   1. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   1. Sprzeciw – art. 21 RODO
   1. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kancelaria@annamajerek.pl.
  1. W sytuacji wystąpienia przez Państwa z żądaniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4 Pliki cookies

 1. Strona Kancelarii używa plików „cookies”.
  1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  1. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe:
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   1. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  1. Kancelaria wykorzystuje własne pliki ,,cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  1. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Przewiń do góry